The Protaton church, village of Karyes, Mount Athos

The Protaton church, village of Karyes, Mount Athos